Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czHODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

Prosinec 2016   V průběhu tohoto semináře získáte znalosti a dovednosti potřebné pro zdárný průběh hodnotícího pohovoru, dozvíte se, jak vhodně poskytovat zpětnou vazbu. Vše si v průběhu semináře mnohokrát prakticky nacvičíte. * HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY • vliv hodnocení a souvislost s firemní kulturou, • základní principy v hodnocení lidí, • metody a nástroje ...

ZÁKONÍK PRÁCE, ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA SLOVENSKU – LEGISLATIVA PRO ROK 2017

Listopad 2016   Na semináři získáte aktuální přehled o změnách mzdových předpisů na Slovensku pro rok 2017, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. * ...

IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KOMPLEXNĚ

Listopad 2016   Lektorka vás seznámí s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Součástí kurzu je i výklad změn v rámci IFRS – zejména nové standardy IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy). Výklad je doprovázen množstvím ...

EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ

Listopad 2016   Na semináři vás naučíme základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů vás naučíme principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. hrozících rizik. Součástí výkladu je i výuka elementární orientace ve výkazech, upozornění na podstatné části a ...


ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – KOMPLIKOVANÉ DOPADY DO OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ

Říjen 2016   Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou oblast se zaměřením na detailní rozbor jednotlivých problémů ve vzájemných souvislostech. * Vybrané otázky nového obchodního práva a jejich dopady do daní z příjmů a účetnictví: • smlouva o výkonu funkce, • problematika souběhu, • výplaty podílu na zisku včetně ...

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Říjen 2016   V průběhu tohoto semináře se seznámíte s nejrůznějšími typy zákazníků, které můžete na telefonu slyšet. Prakticky si vyzkoušíte hovory, které vás mohou potkat. Ukážeme si, jak je důležité umět reagovat nejen na naštvaného zákazníka, ale i na zákazníka, který nás chválí a je spokojený. * TELEFONICKÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM • principy efektivní komunikace po telefonu, • jak se připravit na ...

TECHNIKY NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ I PRO NEPERSONALISTY ANEB JAK SI VYBRAT SVÉHO KOLEGU

Říjen 2016   Na tomto semináři se seznámíte s důležitými prvky výběru nových zaměstnanců, dozvíte se, jaká jsou specifika jednotlivých pracovních oblastí a jaké jsou možnosti při hledání vhodného kandidáta. Také si ze semináře odnesete konkrétní funkční postup získávání nových zaměstnanců, praktickou zkušenost stanovení smysluplných požadavků na ...

Správní řád ve veřejné správě

Prosinec 2016   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace. Cíl semináře Připravit účastníky semináře na základy správního řízení, jeho vedení, přes formy doručování až po opravné prostředky. Obsah ...

Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě

Prosinec 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníky odpovědné za VKS. Cíl semináře Úvodem semináře budou vysvětleny legislativní požadavky na vnitřní kontrolní systém organizací veřejné správy, včetně aktuálních změn rozpočtových ...

Veřejné zakázky malého rozsahu

Prosinec 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Cíl semináře Seminář seznámí účastníky s problematikou zadávání ...

Audit řízení fyzické bezpečnosti organizace

Prosinec 2016   Pro středně pokročilé. Určeno pro Auditory středních a velkých firem, zpracovávajících citlivé údaje, nebo jinak chráněná data a informace. Cíl semináře Je vytvořit si přehled o způsobech a možnostech řešení bezpečnosti v oblasti fyzických kontrol. Výstupem semináře tak bude kontrolní list pro oblast fyzické ...

Audit majetku dle principů COSO – OSC a ÚSC

Prosinec 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro účastníky, kteří zajišťují účtování o majetku a pro ty, kteří posuzují splnění účetních předpisů v oblasti majetku. Cíl semináře Seznámit účastníky s provedením uceleného auditu majetku dle principů COSO. Obsah semináře Možnost využití principů ...


Interní audit zaměřený na podvodné jednání

Prosinec 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů. Obsah semináře Definice ...

Jak s k tomu dokopat aneb prokrastinace a efektivita práce

Prosinec 2016   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Cíl semináře Cílem semináře je pořádně se podívat na své velké i drobné návyky v oblasti efektivity práce a zvládání věcí, které mohou někdy ničit výsledky a přidávat nám na stresu. ...

Řízení rizik – případová studie

Prosinec 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Risk manažery, interní auditory, analytiky rizik a další vedoucí pracovníky zabývající se problematikou implementace a fungování systému řízení rizik ve společnosti. Cíl semináře Seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi z implementace Risk Managementu ve společnostech nebankovního sektoru. ...

Audit a certifikace ISO 9001 v příspěvkových organizacích

Prosinec 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Osoby zabývajícími se systémem kvality a dále pro profesní auditory ISO i dočasné auditory z řad zaměstnanců společnosti. Cíl semináře Přiblížení problematiky auditů ISO, které jsou potřebné pro prokázání, že systém kvality (ISO) je nastaven, rozvíjen a dozorován ...

Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti

Prosinec 2016   Pro pokročilé, doporučená znalost problematiky managementu ICT bezpečnosti a znalost auditu. Určeno pro Auditory kybernetické bezpečnosti. Správce kritické informační infrastruktury. Správce významných informačních systémů. Odborníky z oblasti kybernetické bezpečnosti (manažery, architekty, konzultanty atd.). ...

Audit řízení společnosti - benefity a rizika pro společnost a auditory

Prosinec 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, manažery na všech pozicích a všechny ostatní pracovníky, kteří se v podnicích zabývají zvládáním podnikových rizik. Zejména vhodné v situacích při změně vlastníků společnosti, změně manažerů v podnikových útvarech, u společností ve stagnaci až recesi apod. ...

Interní i externí audity podle normy ISO 19011

Listopad 2016   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory, ale i pro vedoucí pracovníky. Cíl semináře Platné normy v praxi. Obsah semináře Organizace a její pohled. Norma ISO 19011 v praxi. Plánování a příprava na interní audit. Vlastní provádění interního auditu ...

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují souladu s právními předpisy, vytváření interních směrnic a bezpečnosti. Cíl semináře Poskytnout ucelený přehled o legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které právní regulace v této oblasti dopadá a ...

Techniky manipulace a sebeobrana

Červenec 2016   Uspět u jednání, zaujmout před publikem nebo prosadit nápady se lépe daří těm, kdo jsou jazykově zdatní. A nesmí chybět vyrovnanost, přiměřená suverenita a profesionalita, důležitá je také naše příprava a odhadnutí partnera v komunikaci. Slovo je rozhodně mocnější než zbraň. Naučte se je tedy vhodně používat. Jakým způsobem prosadit vlastní postoj či názor? Jak obhájit vlastní stanovisko navzdory ...

Inkluze žáků se zdravotním postižením

Září 2016   Tento kurz se věnuje inkluzi dvou skupin žáků se zdravotním postižením a to žákům se sluchovým a zrakovým postižením. V kurzu se účastníci naučí formy, specifika a zásady komunikace osob se sluchovým a zrakovým postižením, včetně preferovaných forem u jednotlivých skupin se zaměřením na děti a mladistvé. Kurz Základní specifika a zásady komunikace s žáky se smyslovým postižením je akreditován ...

Audit procesu nákupu

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na modelových situacích demonstrovat metody přístupu k auditování jednotlivých částí procesu nákup. Obsah semináře Zhodnocení rizik. Zařazení auditu nákupu do ...

Finanční audit majetku – organizační složky státu a územně samosprávné celky

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro účastníky, kteří zajišťují účtování o majetku a kteří posuzují splnění účetních předpisů v oblasti majetku. Cíl semináře Seznámit účastníky se základními požadavky zákona o účetnictví a jeho prováděcích a souvisejících předpisů se ...

Pracovněprávní vztahy

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, personalistům i manažerům zabývajícím se pracovněprávními vztahy i dodržováním a prosazováním pracovněprávních předpisů v organizaci. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit se s hlavními oblastmi právní regulace individuálních i kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a za...

Plánování činnosti útvaru interního auditu

Listopad 2016   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory včetně manažerů útvaru interního auditu. Cíl semináře Poskytnout účastníkům semináře vhodné rady a další informace pro vytváření a naplňování plánů interního auditu, diskuse nad praktickými příklady, zdokonalení znalostí celkové problematiky. ...

Pohled interního auditora na základní zadávací postupy dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.

Listopad 2016   Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni se změnami v zadávacím řízení. Cíl semináře ...

Písemnosti vytvářené kontrolujícími podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu 

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Kontrolující, kteří provádějí kontrolu podle zákona č. 255 - 2012 Sb., např. u příjemců dotací, v příspěvkových organizacích, organizačních složkách státu i v jiných oblastech a také pro interní auditory, kteří auditují kontrolní systémy příp. je zajímají ...

Příprava a provedení sebehodnocení souladu IA se Standardy pro profesní praxi IA

Listopad 2016   Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit manažery IA se způsobem provádění tzv. auditu auditu formou sebehodnocení souladu se Standardy, efektivnosti výkonu a přidané hodnoty IA. Lektor ...

Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném korupčním jednání?

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí zaměstnance - představené ve veřejné správě i komerčních organizacích. Cíl semináře Rozšířit vědomosti účastníků o korupci, jejích projevech a povinnostech občanů, jestliže se dozví o pravděpodobném korupčním jednání. Zvýšit ...

Jak číst auditní zprávy vytvořené externím auditorem zapsaným Komoře auditorů u dotačních titulů?

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací. Cíl semináře Seznámit účastníky s auditními standardy ...

Výběrové řízení pro příjem nových zaměstnanců

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu a personálního řízení, zabývajícím se plánováním, organizací, prováděním i kontrolou výběrových řízení s uchazeči. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na ...

Kvalitní auditní dokumentace, aneb nezdokumentováno = neuděláno

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu – státní i soukromá sféra. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby kvalitní dokumentace auditní práce a vše si ukázat na konkrétních příkladech z praxe. ...

Správní řízení podle správního řádu

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se v praxi setkávají nebo se budou setkávat s problematikou správního řízení. Cíl semináře Cílem je seznámit účastníky s právní úpravou správního řízení v praxi. Obsah semináře Obsahem semináře bude postup při ...

Praktické provedení auditu bezpečnosti IS - IT a Procvičení auditních postupů na příkladech

Listopad 2016   Pro úplné začátečníky v auditu IS - IT a pro mírně pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí provádět audity IS - IT. Cíl semináře Seznámit interní auditory s praktickými postupy pro provedení auditu v této ...

Jak na audity ISO 9001

Listopad 2016   Pro začátečníky. Určeno pro Profesní auditory ISO i dočasné auditory z řad zaměstnanců společnosti. Cíl semináře Přiblížení problematiky auditů ISO, které jsou potřebné pro prokázání, že systém kvality (ISO) je dozorován prováděním auditů hlavních bodů normy ISO 9001:2015. Účelem auditů ISO je prověřit, zda veškeré činnosti jsou prováděny ve ...

Audit firemní kultury: nová úloha interního auditu

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory i další specialisty a manažery zabývající se zjišťováním, ověřováním, hodnocením, utvářením a změnami kultury své organizace. Cíl semináře Profesionálně řízená organizace by měla znát svou firemní kulturu, chápat její faktory i dopady a cíleně ji utvářet. K ...

Zákon č. 320 - 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění

Listopad 2016   Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, ...

Manažerské účetnictví a interní audit společností s rozhodujícím vlivem územních samosprávných celků

Listopad 2016   Pro všechny úrovně řízení. Určeno pro Interní auditory a manažery společností založených ÚSC (technické služby, dopravní podniky, vodárny, teplárny, sportovní zařízení apod.). Cíl semináře Objasnit možnosti využití manažerského ...

Jak auditovat dle prováděcích předpisů k novému zákonu č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni se změnami v zadávacím řízení. Cíl semináře Seznámit účastníky s úpravou prováděcích ...

Jak efektivně vypracovat a zdokumentovat plán zakázky interního auditu v souladu se standardem 2200

Listopad 2016   Pro začátečníky. Určeno pro Začínající interní auditory. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit interní auditory s uplatňováním standardu 2200 popisujícího zásady plánování auditních ujišťovacích i konzultačních zakázek. Vzhledem ke své ...

Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Obchodníky, manažery, studenty a všechny, kteří vyjednávají. Cíl semináře Získat základní informace o komunikaci a vyjednávání s komplikovanými osobami. Naučit se vyjednávací strategie. Sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře. ...

Rizika auditu osobních dat a pracovně právní agendy pohledem advokáta a interního auditora

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je vysvětlit si možná rizika, se kterými se auditoři potkávají při nakládání s osobními daty, údaji a definování rizik pracovně ...

Procesní řízení

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům, personalistům i dalším specialistům zabývajícím se zaváděním procesního řízení i procesního uspořádání organizace i zvyšováním výkonu, posilováním zákaznické orientace a zdokonalováním řídících procesů organizace. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit se základními principy ...

Audit inventarizace – případová studie

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí. Cíl semináře Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s postupy při auditu inventarizace. Obsah semináře Právní rámec inventarizace ...

Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných zakázek s ohledem na nový zákon o veřejných zakázkách a pravidla v programovacím období 2014–2020

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky ...

Cesty k úspěchu při řízení útvaru interního auditu, vedení auditorů, řízení a hodnocení kvality auditu – otázky a odpovědi z praxe interního auditu ve veřejné správě

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Na vybraných tématech objasnit přístup vedoucího ...

Auditorská olympiáda

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na modelové situaci demonstrovat metody přístupu k jednotlivým auditním aktivitám. Obsah semináře Zahajovací ceremoniál – představení náplně workshopu – modelové ...

Audit kybernetiky – v pohodě a bez paniky!

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří prověřují oblast kybernetické bezpečnosti nebo si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Cíl semináře Formou výkladů a příkladů prezentovat možné přístupy a postupy pro ověření oblasti kybernetické bezpečnosti interním auditem vč. s...

Kapitoly z britské implementace (Klíčové problémy minulých programových období) Velká Británie

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Řídící orgány a jejich zprostředkující subjekty, pověřené auditní subjekty a jiné kontrolní orgány implementace. Cíl semináře V rámci semináře se posluchači na praktických příkladech seznámí se zkušenostmi Velké ...

Audit souladu dle normy ISO 9001:2015

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp. pracovníky, kteří se podílejí na udržování a rozvíjení systému managementu kvality, manažery a připravují se na přechod systému dle nové normy. Cíl semináře Seznámit účastníky s procesem ověření souladu systému řízení dle normy ISO 9001:2015. Obsah ...

Činnost Výboru pro audit – mají se interní auditoři těšit nebo obávat?

Říjen 2016   Vedoucí interního auditu, interní auditory, členy VA, tajemníky a zástupce orgánů a vedení. Cíl semináře Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s požadavky platné legislativy, řešením dle Standardů pro IA a příklady dobré praxe při zapojení VA do řízení rizik. Na základě praktických zkušeností lektora ...

Kontingenční tabulka v aplikaci Excel 2010

Říjen 2016   Pro uživatele, kteří pracují s kontingenční tabulkou. Určeno pro Uživatele, kteří pracují s rozsáhlými datovými soubory, s daty uloženými v oddělených datových oblastí a dat umístěných v jiném datovém zdroji, než je sešit Excelu. Cíl semináře Seznámit se s technikami tvorby kontingenční tabulky a kontingenčního grafu. ...

PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - dle aktuálního stavu legislativy -

Říjen 2016   Výklad bude přizpůsobený aktuálnímu stavu legislativy včetně výhledu na změny známé k datu konání semináře. Zákoník práce a jeho vztah s občanským zákoníkem (právní jednání, kdy je zakázáno použití úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích aj.). Vznik, změny a skončení pracovního poměru. Dohody o ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - včetně informací o připravovaných novelách -

Září 2016   Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně připravovaných novel (veřejná služba, souhlas obce). Cílem semináře je také podrobně probrat řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a vymezit sociální práci na všech úrovních veřejné správy a nastínit situaci ...

ZÁKON O KONTROLE (KONTROLNÍ ŘÁD), FINANČNÍ KONTROLA -

Září 2016   Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy včetně praktických příkladů. Součástí budou postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem č. 255 - 2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), včetně komentářů k tomuto zákonu a vybrané části zákona č. 320 - 2001 Sb., o finanční kontrole ve ...

ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady -

Září 2016   Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. ...

Excel - pro obchodníky a manažery

Červenec 2016   Cílem školení MS Excel pro obchodníky a manažery je seznámení s programem Microsoft Excel v libovolné verzi! Neztrácejte drahocenný čas zdlouhavým zkoumáním Excelu. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které vaše Excelovské tabulky pozvednou na novou úroveň! Kurz je určen všem, kteří již mají alespoň základní zkušenosti s tabulkovým procesorem Excel a potřebují se ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde