Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czDaňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické aspekty USA a EU

Březen 2018   Na kurzu se seznámíte s tolik diskutovanými daňovými aspekty prodeje zboží na Amazonu spotřebitelům v USA, EU či ve třetích zemích. * Program bude ...

Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích

Květen 2018   Program semináře: * Oblast občanského zákoníku - Požadavky na smlouvy a dohody v pracovněprávních vztazích podle občanského zákoníku - Smlouvy a dohody jako dvoustranné formy právního jednání - Neplatnost smluv, dohod a jednostranného právního jednání - Právní jednání, k němuž se nepřihlíží - Příslib ...

Právní jednání zaměstnavatele, jeho závaznost, neplatnost a neúčinnost

Duben 2018   Obsah semináře * Použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích – zásada subsidiarity (podpůrnosti) na rozdíl od delegace (jaké smlouvy a dohody lze uzavírat podle občanského zákoníku a podle zákoníku práce, nepojmenované – inominátní smlouvy) * Použití občanského zákoníku v předsmluvním právním jednání (příslib ...

Vzory písemností, smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které v roce 2018 vydává zaměstnavatel

Březen 2018   Obsah semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Vznik pracovněprávního vztahu - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce - Dohoda o příslibu zaměstnání - ...


Související a prováděcí předpisy k zákoníku práce

Leden 2018   Obsah semináře: * Novela zákoníku práce v roce 2018 – otcovská dovolená, pracovní volno k ošetřování, dovolená * Zásadní změny ve zdravotní péči o zaměstnance od 1. 11. 2017 * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky * Nařízení vlády k ochraně zdraví zaměstnanců (zápočet bezpečnostních ...

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Březen 2018   Odborný program semináře: Právní část * podíl na zisku, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost, pevný podíl, podíly - akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku třetích osob) * rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční předpoklady, ...

Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel

Červen 2018   Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr * Návraty z mateřské a rodičovské dovolené * Výkon práce z domova * Dovolená po nepřijetí novely zákoníku práce * Novinky v agenturním zaměstnávání * Nejčastější chyby při rozvazování pracovního ...

Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel

Únor 2018   Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr * Návraty z mateřské a rodičovské dovolené * Výkon práce z domova * Dovolená po nepřijetí novely zákoníku práce * Novinky v agenturním zaměstnávání * Nejčastější chyby při rozvazování pracovního ...

Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci

Duben 2018   Odborný program semináře: * Majetek vs. jmění (vs. vlastní kapitál vs. věc apod.) * Převody majetku (jmění) a interní souhlasy korporace a následky jejich absence * Převod jmění (paritních částí) * Výplata vlastních zdrojů korporace a zálohy na ni, vč. podílu na zisku ...

Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci

Březen 2018   Odborný program semináře: * Změny v pojetí právnické osoby a osob blízkých a důsledky pro korporace * Změny v pojetí podnikatelských seskupení * Nadace a jiné „non-profit“ osoby jako osoby vlivné * Svěřenský fond jako účastník podnikatelského seskupení * Ovlivnění (vlivná a ovlivněná osoba) ...

Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva

Květen 2018   Program přednášky (tematické okruhy): * Zajištěný věřitel - Zajištěný věřitel. Oddělený věřitel. Změna pojmosloví. Vysvětlení. - Druhy zajištění obecně. - Zajištění podle insolvenčního práva. - Omezení převodu nemovitosti. - ...

Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání

Březen 2018   Program přednášky (tematické okruhy): * Charakteristika incidenčních sporů a vymezení jejich účelu. * Druhy incidenčních sporů podle českého úpadkového práva. Základní charakteristika. - Odporové spory. - Excindační spory. - Odpůrčí spory. - Spory o ...


Zákoník práce a pracovní právo prakticky

Květen 2018   Odborný program semináře: * legislativní stav platný ke dni konání semináře * závislá práce a tzv. „švarcsystém“ * možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy OZ na pracovní vztahy * zákaz diskriminace * právní jednání podle OZ a ZP (neplatná a zdánlivá jednání - rozdíl, výčet zdánlivých jednání podle ZP) * vznik pracovního poměru – ...

Správa pohledávek in house ... Cash is King aneb Jen zaplacený obchod je dokončený obchod

Únor 2018   Popis Seminářem otvĂ­ráme sezĂłnu kurzĹŻ a školenĂ­ jaro 2018. VyuĹľijte příleĹľitost a pĹ™ijÄŹte za speciálnĂ­ cenu 5 500 KÄŤ bez DPH (sleva 50 % z běžnĂ© ceny). Popis: Seminář je zaměřen nejen na vše, co se tĂ˝ká pohledávek, kdy ĹľivotnĂ­ cyklus pohledávky zaÄŤĂ­ná ještÄ› ...

Účetní a daňové doklady v roce 2018 – správný postup při vystavování dokladů v roce 2018

Březen 2018   Obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona objednávky, obchodní dopisy, faktury obchodní jméno, firma, identifikace Sankce podle přestupkového zákona pokuty a zákaz činnosti Druhy účetních dokladů pokladní doklady příjmové, výdajové, ...

Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách

Duben 2018   Technické zhodnocení v účetnictví a v daních z příjmů nemovité věci v účetních a daňových souvislostech – vybrané problémy ve vztahu ke změnám 2017 a 2018 přepočet cizí měny z účetního a daňového pohledu jak na pohledávky a dluhy společnost (sdružení bez právní subjektivity) a DPH daňové zvýhodnění v podmínkách roku 2018 přijatá a poskytnutá bezúplatná plnění změny v ...

Roční účetní závěrka podnikatelů za rok 2017

Leden 2018   Přehled změn v účetních předpisech pro rok 2017 Přehled daňových změn (daňový balíček ) Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací. Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob. Opravné položky k pohledávkám, odpis ...

NÁJMY NEMOVITÝCH VĚCÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED

Květen 2018   Nemovité věci v novém občanském zákoníku Co může být předmětem nájmu Nájem a pacht Nájem nemovitých věcí v účetnictví (náklady, výnosy, ocenění, technické zhodnocení) Daně z příjmů – ocenění, opravy, udržování a technické zhodnocení, odpisování, vč. odpisování technického zhodnocení, majetkové daně jako daňový náklad, prodej nemovitých věcí po skončení nájmu Nájem a DPH – ...

GDPR – ochrana osobních údajů

Březen 2018    Podrobný program bude upřesněn nejpozději do 15.12.2017. Kurzovné: 1.322,-Kč bez DPH  | 1.600,-Kč vč. DPH 2.479,-Kč bez DPH  | 3.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 3.719,-Kč bez DPH  | 4.500,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break ...

Cestovní náhrady v roce 2018 + silniční daň + akt. změny a novinky

Březen 2018   Právní vymezení problematiky cestovních náhrad. Sjednání pravidelného pracoviště. Typy cestovních náhrad. Pracovní úrazy. Zahraniční a tuzemské pracovní cesty. Příklady – výpočet stravné při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení, výpočet stravného při zahraniční pracovní cestě Náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit ...

Aditivní 3D tisk a jeho praktické průmyslové aplikace

Leden 2018   ADITIVNÍ 3D TISK A JEHO PRAKTICÉ PRŮMYSLOVÉ APLIKACE Charakteristika semináře: Technologie aditivní výroby respektive 3D tisku umožňuje zrychlení a zlevnění procesu vývoje výrobků a funkčních součástí. Cesta vedoucí od úvodní skici přes vývoj designu až k finálnímu prototypu se výrazně zkracuje. V praxi to znamená především snížení času k zavedení sériové produkce, snížení ...

Oracle Database Clusterware Administration

Leden 2018   Tento kurz Oracle Database Clusterware Administration je určen pro administrátory, kteří budou administrovat ORACLE Clusterware. V kurzu se naučíte jak clusterware funguje, jak jej nainstalovat, přidávat a případně odebírat nódy, jak provádět každodenní administrativní úkony, monitorovat jednotlivé činnosti, jak řešit případné problémy a provozovat na něm vysoce dostupné aplikace. V kurzu ...

Využití Google aplikací v běžném denním provozu menšího úřadu a obce

Únor 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem kurzu je dozvědět se a naučit se, co všechno z Google aplikací můžete využít pro váš denní provoz a tím si ušetřit peníze, čas, ale i nervy. Nepotřebujete totiž žádné IT oddělení, servery ani administrátora. A je z čeho vybírat (pošta, kalendář, kontakty, sdílené dokumenty, videohovory). ...

Novela zákona o pohřebnictví od 1. 9. 2017

Březen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s přehledem důležitých změn v souvislosti se zásadní novelou zákona o pohřebnictví která nabyla účinnosti 1. 9. 2017. Dostatečný prostor bude na kurzu také věnován diskusi, poznatkům z praxe a výměně zkušeností. * reforma pohřebnictví - novela zákona o pohřebnictví * změna zacházení s ...

Sociální pohřby

Duben 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s problematikou sociálních pohřbů. Podrobně bude probrána povinnost obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení, evidence sociálních pohřbů a další příbuzné pojmy. Dostatečný prostor bude na kurzu také věnován diskusi, poznatkům z praxe a výměně zkušeností. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * ...

A - Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018

Leden 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-182 - 2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Cíl semináře: 1.ledna 2018 nabyde účinnosti očekávaná novela stavebního ...

Jak prostor může podpořit Váš úspěch?

Únor 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Už Vás práce nebaví tak, jako dřív? Možná to nebude prací samotnou. Možná to bude tím, co máte kolem sebe. Možná to bude symbolikou na obrazu, jež visí ve Vaší kanceláři nebo přeplněným pracovním stolem papíry a dokumentací. Prostředí nás ovlivňuje více, než si myslíme. Kurz Jak prostor může podpořit Váš úspěch? Vás naučí si vytvořit ...

A - Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnosti

Březen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-214 - 2015, název akreditace Novela zákona č. 250 - 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Akreditace: MV : Seminář představí ...

Emoce a řeč těla

Leden 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Zlost, agrese, vztek, stud, závist, žárlivost a další podobné emoce ovládáme zpravidla hůře a těžko je i přijímáme u jiných. Můžou se objevovat v náročnějších komunikačních situacích jako jsou: odmítání, udělování kritiky, přijímání kritiky, vyjádření svého názoru, obrana v manipulativním jednání, ale i při žádosti o laskavost. Kurz Emoce a řeč těla Vás seznámí s ...

Tvůj hlas, tvůj pomocník - rozšířený

Leden 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Každý má svůj jedinečný hlas. A ten Vám může oddaně sloužit jako skvělý pomocník při sebeprezentaci. Bonusem je, že ho máte vždy při ruce . A proč skvělý pomocník? Zkrátka proto, že umluvíte velkou skupinu lidí, budete mít zvučný a silný hlas bez namáhání krku. Budete působit autenticky, a ještě se při tom budete cítit naprosto přirozeně. ...

A - Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb

Leden 2018   Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0656-PC, název akreditace Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb Akreditace: MPSV : Temná trojice je označení odpudivých lidských ...

A - Exekuce srážkami ze mzdy

Prosinec 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-64 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se ke srážkám ze mzdy, které jsou prováděny v rámci exekučního řízení. Bude komplexně pojednáno o obsahu relevantních právních ...

KURZ OBSAZEN!!!Daňově uznatelné náklady v judikatuře NSS

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Poskytnout přehled aktuálního stavu judikatury k daňově uznatelným nákladům u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Obsah: * Základní pravidla uznatelnosti nákladů u daní z příjmů (generální klausule, vztah § 24 odst. 1 ZDP k § 24 odst. 2 a k § 25 ZDP) * Některé ...

Obvyklá cena, administrativní cena a reálná - tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem

Duben 2018   Seminář vám poskytne široký přehled tematické terminologie a objasnění zákonných povinností ocenění v účetnictví a v daních. Seznámíte se také s možnostmi využití ocenění pro různé účely a s vykazováním ocenění v národních účetních předpisech i mezinárodních úřetních ...

Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný nájem bytu manželů, jeho vznik a zánik, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením

Duben 2018   Odborný program semináře: * Nájem podle obecných ustanovení o.z. * Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního ...

Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu

Červen 2018   Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů před nabytím účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328 - 1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další ...

Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu

Duben 2018   Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů před nabytím účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328 - 1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další ...

Veřejná podpora v praktických příkladech

Květen 2018   Obsah semináře: * Rozbor znaků veřejné podpory. Novinky v rozhodovací praxi institucí EU. * Základní principy při poskytování a přijímání veřejné podpory. Sytém pravidel, základní zásady atd. Jak zacházet s pravidly. * Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a jejich místo v systému pravidel veřejné podpory. Aplikace v oblasti zdravotnictví a sociálních ...

Zákon o majetku státu

Květen 2018   Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu * Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními ...

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018

Květen 2018   Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska ...

Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Květen 2018   Základní téma semináře: * Obecné otázky odpovědnosti za přestupky - pojem přestupku podle nové právní úpravy - právní základy odpovědnosti za přestupky * Řízení ve věcech přestupků - zahájení a průběh řízení - dokazování - rozhodnutí ve věcech přestupků ...

Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku

Květen 2018   Program semináře: * Blok I. – Úvod - Subjekty provádějící ocenění - Povinná a doporučená struktura znaleckých posudků - Důvody pro ocenění * Blok II. – Kdy zákon vyžaduje ocenění? - ZOK a oceňování - NOZ a oceňování - Daně a oceňování ...

Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty

Únor 2018   Obsah semináře: * Úvod do TARICu * Přídavné kódy EU * Přídavné kódy a antidumpingová - vyrovnávací cla * Národní přídavné kódy * Typy certifikátů z oblasti zákazů a omezení * Diskuse ...

Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení

Květen 2018   Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných životních situací * ...

Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona

Květen 2018   Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty) * Námitky existence práva či rozsahu vlastnických práv (hranice ...

Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest

Duben 2018   Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území ...

Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest

Březen 2018   Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona ...

Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona

Březen 2018   Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení ...

Veřejná prostranství

Únor 2018   Z obsahu semináře: * Pojem veřejného prostranství. (Jaké jsou definiční znaky veřejného prostranství? Kde se tento pojem vyskytuje v právních předpisech?) * Veřejné prostranství na soukromém pozemku. (Může vůbec existovat proti vůli vlastníka? Jak je vlastník veřejným prostranstvím omezen ve využití svého pozemku? Má právo na nějakou finanční kompenzaci za toto omezení? A kdo má povinnost o ...

Právo na informace vs. ochrana osobních údajů a registr smluv s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR

Březen 2018   Program semináře: * Povinné subjekty, včetně územních samosprávných celků a jejich orgánů a veřejných institucí * Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) * ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK -

Prosinec 2017   Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která mění podmínky nároku a stanovení výše doplatku na bydlení a problematiku ubytovacích zařízení. Podmínky vzniku nároku na dávky, typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich povinnosti.   Aktuální právní úprava systému sociálních dávek: a)    sociální pomoc: ‹ systém pomoci v hmotné ...

ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13 - 1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ -

Listopad 2017   ? Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura - dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací. ? ...

IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍ

Únor 2018   IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů. Stejně jako systém managementu dle ISO 9001 obecně vyžaduje certifikace podle této technické ...

Týmová spolupráce SPECIÁL - Gamifikováno!

Prosinec 2017   Řešíte ve firmě nefungující týmovou spolupráci? A dosavadní školení vám nepomohla? Připravili jsmepro vás praktický workshop ve spolupráci s profesionály na gamifikaci. Gamifikace je přístup, který kombinuje herní principy s reálnou situací a výrazně tak zvyšuje míru poznání a osvojení získaných informací formou vlastního prožitku. V průběhu workshopu si vytvoříte vlastní týmy a zažijete ...

Základy řízení cash flow prakticky - podstata a význam peněžních toků firmy

Březen 2018   Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složité? Nemusíte mít obavy! Vysvětlíme vám smysl řízení cash flow a seznámíme vás s faktory, které jej ovlivňují. Na praktických příkladech se ...

Jak sestavit marketingový a byznys plán - naučte se sestavit efektivní plán pro svůj byznys

Březen 2018   Postavte pevné pilíře firemních marketingových strategií, plánujte! Říká se, že kdo neplánuje, plánuje svůj neúspěch. Nebo třeba dvakrát měř a jednou řež. Často nemáme čas se zastavit, popřemýšlet a společně prodiskutovat, kam náš byznys chceme směrovat.  Plánování však prokazatelně pomáhá zvyšovat ...

Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života

Březen 2018   Moderní time management pro pokročilé, náročně a zvídavé Nestíháte? Chtěli byste vědět, jak lépe nakládat se svým časem, prioritami a energií? Jak být spokojenější v tom jednoduchém slova smyslu? A jak pro sebe najít ten ideální work & life balance? Vydejte se cestou mimořádné produktivity a efektivity. Naučte se ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde