Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czRetail Banking Trainee Program

Červenec 2017   Program je zaměřen na praktické vzdělání v prodejní oblasti v bankovnictví a financí. Absolventi programu jsou úspěšní při přijímacích pohovorech, rychleji se adaptují na nové prostředí, snáze absolvují úvodní zaškolení v bance. Mají výrazně lepší předpoklady pro nastartování své ...

Osobnost pod drobnohledem - personalista v roli psychologa

Září 2017   Poznejte své zaměstnance i uchazeče o práci díky testování Pracujete s lidmi a potřebujete vědět, jaké se v nich skrývají schopnosti a osobnostní rysy? Můžete zkusit vlastní odhad, ale také psychologické testy. Pomohou vám například při náboru nových zaměstnanců, při rozhodování, ...

Klíč k úspěšnému leadershipu - doveďte svůj tým k vyšší výkonnosti

Září 2017   Objevte v sobě schopnosti lídra a využijte naplno potenciál svého týmu Schopnost motivovat tým k nejlepším výkonům nespočívá jen v umění nařizovat, plánovat a kontrolovat. Skutečný lídr je pro své podřízené inspirací – vytváří vize, stanovuje cíle, udává směr a dokáže v lidech ...

Basics of CLOUD Technologies (Základy CLOUDových technologií)

Září 2017   This course describes the basic concepts of Cloud technologies providing a general awareness of the key elements, concepts and terminologies used. * This course describes the basic concepts of Cloud technologies providing a general awareness of the key elements, concepts and terminologies used. Setting the Foundations   Setting the Foundations   ...


A-Ochrana osobních údajů pro zaměstnance a u výběrových řízení a GDPR (akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC )

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno - MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Obsah semináře: porovnání dosavadní právní ...

A-Ochrana osobních údajů ve školství a GDPR (akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC )

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Obsah: - porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb.) a nové právní ...

A-Ochrana osobních údajů ve školství a GDPR Akredtace Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Obsah: - porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb.) a nové právní ...

Akreditované - Registr smluv v praxi

Srpen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: MV AK - PV-281 - 2016 : Témata semináře: 1. Registr smluv 2. Povinné subjekty 3. Uveřejňování - uveřejňované dokumenty – smlouvy, objednávky, dodatky - výjimky z uveřejňování - způsob uveřejnění 4. Účinnost zákona a následky neuveřejnění - odložená účinnost - sankce - neplatnost smluv – kdo může zamítat 5. Metadata - povinnost uveřejnění - možnost ...

Řízení rizika likvidity v dohledové praxi ČNB - MIMOŘÁDNÝ

Říjen 2017   Pro pokročilé Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v úvěrových institucích Cíl semináře Seznámit účastníky s přístupem České národní banky ke kontrolám oblasti řízení rizika likvidity včetně navazujícího regulatorního výkaznictví, upozornit na problematické oblasti a současné ...

Interní audit a řízení komunikačních rizik

Prosinec 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cíl semináře Cílem je vysvětlit řízení komunikačních rizik a následné provádění interního auditu. Seminář umožní účastníkům se seznámit se všemi prvky ...

Principy odměňování dle CRD IV – požadavky na interní audit

Prosinec 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Manažery interních auditů bank a finančních institucí, kteří jednají s vedením. Interní auditory bank a finančních institucí. HR manažery, kteří nastavují pravidla odměňování. Cíl semináře Pochopit požadavky regulace odměňování, poznat související požadavky na ...


Přístup interního auditu a kontroly k inventarizaci majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích

Prosinec 2017   Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu inventarizace majetku a závazků. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky včetně vedoucích v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou ...

Moderní způsoby řízení IT, cloud computing, virtualizace a jejich vliv na GDPR

Prosinec 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určený pro auditory, kteří se chtějí seznámit se základními principy řízení IT, obecnými modely je COBIT, ITIL a vliv regulace v oblasti ochrany osobních údajů na dodávaná IT řešení a způsoby řízení. Seminář je také určený pro zájemce o certifikaci CIA. ...

S jakými nedostatky se potýkají auditoři při hodnocení kvality interního auditu

Prosinec 2017   Pro pokročilé. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory. Cíl semináře Cílem semináře je připravit manažery IA na interní i externí hodnocení kvality výkonu činnosti interního auditu, jak z pohledu zajištění souladu se Standardy, tak efektivnosti práce ...

Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor

Prosinec 2017   Pro začátečníky. Určeno pro Pro interní auditory z podnikatelské sféry (průmysl, obchod). Cíl semináře Obeznámit s typy infomačních systémů využívaných v podnikatelském prostředí středních a velkých podniků (ERP, CRM, řízení technologických procesů …), s údaji, ...

Vnitřní kontrolní systém – právní souvislosti a dopady

Prosinec 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, členy orgánů obchodních společností a vedoucí pracovníky v příspěvkových organizacích. Cíl semináře Seznámit účastníky s právními základy vnitřního kontrolního systému (VKS) a s jeho hlavními právními souvislostmi a dopady, včetně širšího ...

Práce interního auditora s Excelem 2013 – Kontingenční tabulky

Listopad 2017   Základní znalost práce v aplikaci Excel. Určeno pro Pro pracovníky, kteří potřebují pracovat s daty uloženými v tabulce, v dílčích datových strukturách. Cíl semináře Jak vytvořit kontingenční tabulku, jak vytvořit kontingenční graf, jak vytvořit datový model. Obsah ...

Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, spotřeba materiálu a energií a interní audit - kontrola v subjektech veřejné správy

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou ...

Audit kybernetické bezpečnosti – nejlepší praxe podle IPPF a ISO

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a auditory kybernetické bezpečnosti a všechny ostatní, kteří se podílejí na řízení bezpečnosti informací. Cíl semináře Účastníci se seznámí s právním rámcem kybernetické bezpečnosti. Získají informace o důležitých povinnostech a rolích v ...

Když praxe ladí se Standardy

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na praktických příkladech poskytnout návod, jak zabezpečit soulad a efektivitu poskytování služeb interního auditu s dikcí Standardů IIA. Obsah semináře ...

Interní audit a jak šetřit podvodné jednání plus související rizika

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů. ...

Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení procesů řídicí kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, ...

Vybrané kapitoly z komunikace

Listopad 2017   Začátečníci i pokročilí. Určeno pro Všechny. Cíl semináře Seminář je kompletně zaměřen na praktické zvládání každodenních komunikačních situací ze života v kanceláři i doma – včetně řešení případových studií, které si zadají sami účastníci. Obsah semináře Řešení námitek na poradách a při jednáních. ...

Přípravný kurz k vykonání úřednické zkoušky z oboru služby Audit

Listopad 2017   Pro začátečníky. Určeno pro Uchazeče o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky z oboru služby Audit (3). Cíl semináře Vymezit minimální rozsah znalostí pro úspěšné absolvování úřednické zkoušky a dopomoc uchazeči s odbornou přípravou na úřednickou zkoušku. Získat ucelený ...

Interní audit a novela zákoníku práce

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je vysvětlit novinky a rizika novelizovaného zákoníku práce, školení je vhodné pouze pro organizace, které zaměstnávají zaměstnance podle zákoníku práce. Obsah ...

Na jaká rizika by se měli interní auditoři zaměřit v souvislosti s auditem implementace GDPR

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, risk manažery, compliance manažery. Cíl semináře V průběhu semináře lektoři upozorní na rizika, která se mohou v organizaci projevit při implementaci požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních ...

Jak úspěšně vyjednávat o závěrečné zprávě

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající i zkušené interní auditory, kteří potřebují prezentovat, přesvědčit o myšlence a vyjednávat se skupinou lidí. Cíl semináře Rozvinout dovednosti: Argumentační přípravy na prezentaci Závěrečné zprávy (kde být pevný, kde ustoupit). Dovednosti argumentovat a přesvědčit ...

Základy managementu kvality pro interní auditory

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, kteří chtějí rozumět managementu kvality. Cíl semináře Workshop je věnován základům řízení kvality, jsou probrány hlavní metody a nástroje řízení kvality. Ve dvou dnech dostanete přehled všeho významného ...

Řízení provozu IT a řízení sítí

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro auditory IT a pro zájemce o certifikaci CIA. Obsah semináře je v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Cíl semináře Seznámení se s problematikou řízení provozu IT. Příprava na zvládnutí zkušebních otázek. Seminář navazuje na zářijový přehledový kurz z oblasti IT a ...

Hospodaření s majetkem územních samosprávných celků

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky územních samosprávných celků (krajů, statutárních měst a obcí), jejich organizačních složek a jimi založených společností (dopravních podniků, technických služeb, vodáren, sportovních zařízení apod.). Cíl semináře Seznámit s možnostmi a nástroji úspěšného ...

Risk Management jako součást strategického řízení společnosti

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Risk Managementu. Cíl semináře Seznámit účastníky se základními metodami měření rizik (tržní, kreditní a operační rizika) a jejich využitím v praxi. Seminář je koncipován v souladu s regulacemi Basel II - Solvency II, které v současné ...

Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních ...

Datová analýza v interním auditu

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky z veřejného i soukromého sektoru. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy využití datové analýzy v interním auditu. Obsah semináře Seminář dá účastníkům odpověď na otázky: Co může být ...

Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy

Listopad 2017   Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) ...

Průběžný monitoring a auditing – moderní nástroje interního auditu

Říjen 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, interní auditory a pracovníky vykonávající kontrolní činnosti. Cíl semináře Cílem semináře je představit Continuous Monitoring (CA) a Continuous Auditing (CA) moderní nástroje efektivního interního auditu. Účastníci budou ...

Daňové novinky od 1.7.2017

Září 2017   Zabýváte se účetní a daňovou problematikou? V tom případě je třeba se seznámit se všemi změnami, které přináší novela zákona platná od 1.7.2017. Po absolvování semináře vám budou všechny novinky jasné. ...

POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2017

Listopad 2017     Školení je určeno pracovníkům mzdových účtáren a samostatným mzdovým účetním. Lektor kurzu: Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS. Mzdová a personální auditorka, HR specialistka, metodička podnikových informačních systémů SAP, zkušená lektorka. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je ...

Vyznejte se ve finančních výkazech - Účetní výstupy pro uživatele

Listopad 2017   Zdají se vám finanční výkazy nepřehledné a komplikované? Změňte to! Poznejte vnitřní logiku účetnictví a zorientujte se ve struktuře základních finančních výkazů. Odhalte význam pro laika nesrozumitelných pojmů a naučte se, jak sestavit rozvahu, výsledovku nebo cash flow. Ujasněte si ...

Obchodní korespondence - pište e-maily a obchodní dopisy správně a zajímavě

Říjen 2017   Písemná komunikace je vaší vizitkou Skvělá gramatika, styl, který zaujme, přiměřená vstřícnost – to jsou základní stavební kameny úspěšného e-mailu či obchodního dopisu. Poznejte základní pravidla obchodní korespondence a jejich praktické využití včetně všech důležitých novinek, které...

Krotitelé času - time management pro každý den

Září 2017   Naučte se řídit svůj čas, plánujte efektivně své úkoly a zbavte se stresu Váš diář praská ve švech, práce přibývá a vy nevíte, do čeho se pustit dřív? Zapomínáte na schůzky, na stole se vám hromadí dokumenty a nemáte čas diskutovat s kolegy o aktuálních projektech? Řekněte stop dříve, než váš výkon klesne pod únosnou mez! Trénink time managementu vás ...

vSphere: Design Workshop (V6.x)

Srpen 2017   The goal of this course is to equip consulting professionals with the knowledge, skills, and abilities to achieve competence in designing a VMware vSphere® virtual infrastructure. Given an organizations constraints and requirements, the infrastructure should be available, scalable, manageable, and secure while meeting the organizations business objectives. The course is based on VMware ESXi™ and VMware ...

vSphere: Whats New (V6.x)

Srpen 2017   VMware vSphere: Whats New is a hands-on training course that explores the newest features and enhancements in VMware vCenter Server™ and VMware ESXi™. Real-world use case deployment scenarios, hands-on lab exercises, and lecture material teach the skills you need to effectively implement and configure VMware vSphere® 6. This class is recommended for customers who want to deploy vSphere 6 into their existing ...

vSphere: Fast Track (V6.x)

Září 2017   This intensive, extended-hours and hands-on lab training course focuses on installing, configuring, managing and mastering VMware vSphere®, including VMware ESXi™ and VMware vCenter™. This course combines the content of our best-selling VMware vSphere: Install, Configure, Manage course with advanced scalability and performance monitoring tasks and skills needed for configuring highly available and scalable ...

Simulace projektu – Pacifická dráha – jednodenní varianta

Září 2017   Určeno všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti s řízením projektů formou hry simulující reálný průběh projektu. Účastníci tréninku řeší formou hry projekt výstavby transkontinentální železnice v USA, jednoho z největších projektů své doby, a přenesou se tak do 60. let 19. století - míst a období, které každý zná z legendárních příběhů Karla Maye a velmi rychle ...

Nový přestupkový zákon na odboru sociálních věcí (Akreditováno: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

Srpen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017 Akreditace: MV : Připravujeme ...

Aktuální právní problémy e-commerce

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Připravujeme ...

Řízení před správními soudy a judikatura

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Seminář je zaměřený na otázku významu judikatury pro správní soudnictví, popis možností vyhledávání judikatury, další práce s judikaturou správních soudů atd., a to ve spojení s popisem institutů správního soudnictví, které judikatura nejvíce ovlivňuje a fakticky dotváří zákon. ...

Správní soudnictví se zaměřením na novelizované instituty a změny provedené judikaturou

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Zaměření semináře na oblasti správního soudnictví a instituty, u nichž od nabytí účinnosti zákona č. 150 - 2002 Sb., soudního řádu správního, došlo k nejvýznamnějším novelizacím a resp. změnám výkladu s ohledem na zásadní judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního ...

Kontrola na pracovišti pohledem inspektora (akreditováno pod názvem Pracovní právo)

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV - 87 - 2015 Akreditace: MV : Připravujeme ...

Disciplinární trestání policistů v judikatuře NSS

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Připravujeme ...

Daňově uznatelné náklady v judikatuře NSS

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Připravujeme ...

Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví a GDPR

Srpen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Obsah: - porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb.) a nové právní úpravy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016 - 679) - upozornění na nejdůležitější změny - pověřenec pro ...

Zákon o zadávání VZ - aktuálně

Srpen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV : Obsah semináře: * Právní úprava veřejných zakázek podle zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek * Vymezení zadavatele * Druhy zadávacích ...

Jsem značka a umím to prodat - budujte svoji dobrou pověst a značku

Říjen 2017   Sebeprezentace prostřednictvím technik storytellingu a aplikované improvizace Jaké jsou vaše silné stránky a co můžete nabídnout? Dokážete dobře prezentovat svoje schopnosti, působíte sebejistě a přesvědčivě? Můžete být jakkoli kompetentní k vykonávání určité činnosti, kterou máte rádi, ovšem rozhodujícím faktorem vždy bude vaše ...

Kreativní psaní ve firemní praxi - vytvářejte texty, které neminou cíl

Září 2017   Kvalitní firemní texty jako základ úspěšné interní i externí komunikace Máte na starosti přípravu newsletterů, směrnic, článků do firemního časopisu či reklamních textů? Ve firemní praxi je řada příležitostí, kde se může uplatnit kreativní psaní. Naučte se vytvářet texty, kter...

Ochrana osobních údajů podle GDPR - připravte se na revoluci v zákoně včas

Září 2017   Reagujte na změny a předcházejte finančním sankcím Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice zpracovatele (tzv. správce), nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána. Tento seminář reaguje na velkou ...

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

Prosinec 2017     Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká. Lektor kurzu: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde