Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
danove a ucetni rozinky aneb spindl roku 2018 ��� xxiii rocnik

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník # 1. VOX a.s.

Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2018 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2019. * 29. 11. 2018 (Čt) 11:00–17:00 • Aktuální výkladové problémy v účetní oblasti včetně judikatury a stanovisek MF ČR a novinky pro rok 2019 • Lektor bude upřesněn • vybrané interpretace NÚR ve vztahu k majetku, pohledávkám a kurzovým rozdílům, • novinky pro rok 2019 známé k datu konání přednášky. 30. 11. 2018 (Pá) 10:00–17:00 • Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob a změny schválené a projednávané v roce 2018 a pro rok 2019 • Ing. Vlastimil Bachor Obsahem této části budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména: Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob (některé zastávky jsou na znamení), určitě se zastavíme: • úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů, • osvobozené příjmy, • náklady uznatelné až při zaplacení, • pohledávky a zaniklé a neuhrazené závazky, • bezúplatné příjmy, • vybrané otázky k hmotnému a nehmotnému majetku, • kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH, • manka a škody, • závodní stravování, očkování zaměstnanců a další benefity. Změny zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách v rámci zákona č. 170 - 2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od zúčtovacího období započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména: • úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek, • zpřesnění pravidel pro finanční leasing, • narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce, • nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem, • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku - rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy, • stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví – peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby, • změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období 2019: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem - ATAD: • pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků, • zdanění při odchodu – přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí, • obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu, • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a hybridní nesoulady. Reakce na implementaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 do práva Evropské unie – klasifikace finančních nástrojů a způsob zachycení rozdílů ze změn v oceňování: • pro daňové účely nutné úpravy základu daně. Daňový režim kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotou. F


Obsah kurzu - školení     29. 11. 2018 (Čt) 11:00–17:00 • Aktuální výkladové problémy v účetní oblasti včetně judikatury a stanovisek MF ČR a novinky pro rok 2019 • Lektor bude upřesněn• vybrané interpretace NÚR ve vztahu k majetku, pohledávkám a kurzovým rozdílům, • novinky pro rok 2019 známé k datu konání přednášky. 30. 11. 2018 (Pá) 10:00–17:00 • Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob a změny schválené a projednávané v roce 2018 a pro rok 2019 • Ing. Vlastimil Bachor Obsahem této části budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména:Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob (některé zastávky jsou na znamení), určitě se zastavíme:• úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů,• osvobozené příjmy,• náklady uznatelné až při zaplacení, • pohledávky a zaniklé a neuhrazené závazky, • bezúplatné příjmy,• vybrané otázky k hmotnému a nehmotnému majetku,• kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH,• manka a škody,• závodní stravování, očkování zaměstnanců a další benefity.Změny zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách v rámci zákona č. 170 - 2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od zúčtovacího období započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.
  • Ing. Vlastimil Bachor specialista na daň z příjmů právnických osobLektor bude upřesněn Ing. Blanka Mattauschová Generální finanční ředitelství – ředitelka odboru nepřímých daní
  • Cena zahrnuje kurzovné, celodenní občerstvení, podkladové materiály a doprovodný program. Obdržíte potvrzení o absolvování kurzu. Ubytování zajistíme, účastníci si ho hradí sami. Více informací o ubytování naleznete zde: - - .hotel-astra.cz - cs - ubytovani-hotel-spindleruv-mlyn-ubytovani. Pro požadavky na rezervaci ubytování a další dotazy pište na realizace vox-kurzy.cz.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Daňové účetní


Listopad 2018 # Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2018 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2019. * 29. 11. 2018 (Čt) 11:00–17:00 • Aktuální výkladové problémy v účetní oblasti včetně judikatury a stanovisek MF ČR a novinky pro rok 2019 • Lektor ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2018 # Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní. * 3. 10. 2018; 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2018 # Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Leden 2019 # Seminář vás dobře připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2018. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti. * 1. seminář: 8. 1. 2019; 9:00–14:00 • Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2018 • obsah účetní závěrky pro jednotlivé kategorie ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2018 # Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2018 # Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro klasickou kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši hlavní pracovní náplň. Při výuce bude osnova přizpůsobena individuálním ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Listopad 2018 # Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří již znají excel na mírně pokročilé úrovni. Uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnohem sofistikovaněji úsporu času a námahy.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro odbornější kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Listopad 2018 # Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • odpisování, • technické zhodnocení, • nejčastější chyby v účtování, • inventární karty, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2018 # Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky a hmotného a nehmotného majetku z daňového pohledu. Výklad bude doplněn příklady. * • vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku, • nejčastější chyby v účtování, • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2018 # Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2018 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * Pokud budou k datu konání semináře známé návrhy novel daňových zákonů pro rok 2019, budou předmětem výkladu. Pokud k novelizaci nedojde, budeme se zabývat aktuálními stanovisky a informacemi GFŘ v oblasti daně z příjmů ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2018 # Na semináři získáte důležité znalosti z hlediska založení či expanze podnikatelské činnosti do zahraničí. Zjistíte, jak je možné zajistit bezproblémový vstup na zahraniční trh, jaká úskalí ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5 | Celkem: 44 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Daňové | účetní | rozinky | anebhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_75892_danove-a-ucetni-rozinky-aneb-spindl-roku-2018-–-xxiii--rocnik.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde