Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (AIX)

Listopad 2020   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on exercises you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the ...


Oblast pracovněprávních a služebněprávních vztahů v judikatuře a praxi - dvoudenní

Srpen 2020   Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Ve dnech 18.-19.8.2020 proběhne vzácné setkání s jedněmi z největších odborných kapacit v oblasti pracovního práva v podobě 2-denního vzdělávacího cyklu. 1. den 18.8.2020, 9:30-15:30 JUDr. Pavel Malý, Jak si poradit s problematickým zaměstnancem 2. den 18.8.2020, ...

AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU, ZEJMÉNA NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 - 2021

Září 2020   Určeno pro všechny zaměstnavatele a pro ty jejich pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem. Zejména pro vedoucí zaměstnance, pracovníky personálních (HR) oddělení a pro mzdové účetní.   Cíl: V červnu 2020 byla po více než 3 letech schválena dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která postupně ve dvou termínech od ...

ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni

Říjen 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro zaměstnance výrobních firem a firem z oblasti služeb. Cíl semináře Cílem semináře je přiblížit problematiku nastavení jednotlivých procesů v systému řízení rizik. Během semináře budou diskutovány možné přístupy k identifikaci a měření ...

EFEKTIVITA, VÝKONOST A JAK NEVYHOŘET

Říjen 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Určeno pro všechny. Cíl semináře Cílem semináře na zvládat práci snadněji a efektivněji. Obsah semináře Jak se s tím vypřádat, když mi to padá na hlavu a nevím, co dřív. Když se mi do některých úkolů smrtelně nechce – ...


Registr smluv očima auditora

Říjen 2020   Pro začátečníky - pro pokročilé - Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organizaci, interní auditory a jiné pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu kontraktace a uveřejňování smluv do registru smluv. ...

Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML - CFT na národní a EU úrovni

Říjen 2020   Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik v oblasti AML - CFT v bankách a dalších finančních institucích. Cíl semináře Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML - CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské ...

Jak zapojit funkci compliance do vnitřního kontrolního systému organizace

Říjen 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers, členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí a odborné pracovníky v příspěvkových organizacích. Cíl semináře Seznámit účastníky s právními a organizačními základy vnitřního kontrolního systému ...

Podvod, aneb auditore, co s tím?

Říjen 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Workshop je určen především pro interní auditory a další zaměstnance v oblasti Security a Compliance, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu. Cíl semináře Seminář seznámí účastníky s možnými postupy v případě odhalení podvodu v ...

Nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy

Říjen 2020   Pro začátečníky - mírně pokročilé Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kteří plánují realizovat systémový audit zaměřený na nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy. Cíl semináře Cílem ...

Audit kamerových systémů (CCTV)

Říjen 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty, provozní ředitele a manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Cílem semináře je seznámení ...

Nastavení oblasti inventur a inventarizace majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích

Říjen 2020   Pro všechny úrovně Základní orientace v procesu inventarizace majetku a závazků. Určeno pro Zaměstnance včetně vedoucích v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní ...

3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou

Říjen 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další odborníci organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za přípravu podkladů pro rozhodování vrcholového managementu (vedoucích orgánů veřejné správy, porad vedení, ředitelů, zastupitelstva, rady, starostové, ředitelé úřadů a ...

KONFLIKTY JAKO PŘÍLEŽITOST

Říjen 2020   Pro všechny úrovně lidí jednající a spolupracující s lidmi. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované o...

GDPR a compliance program

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři, pracovníci compliance, pracovníci odpovídající za zpracování OÚ. Cíl semináře Seminář popisuje jednu z cest, jak i po dvou a půl letech udržet organizaci v souladu s požadavky GDPR a související judikaturou. Z čeho vyjít při zakomponování ...

Metodika výkonu řídící kontroly – digitalizace

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení procesů řídicí kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní ...

Kontrola a audit výdajů na platy a mzdy

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro interní auditory a kontrolní pracovníky, kteří kontrolují platy v orgánech veřejné správy, příspěvkových organizací a mzdy u příjemců dotací. Cíl semináře Předání zkušeností z působení ve mzdovém útvaru a následné víceleté praxe při výkonu mzdové ...

Etický kodex interního auditora

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Všechny interní auditory. Cíl semináře Etický kodex Institutu interních auditorů má podporovat etickou kulturu v profesi interního auditu a vztahuje se na všechny, kteří poskytují služby interního auditu. Od interních auditorů se očekává, že zásady v něm ...

Jak na audit procesu nákupu?

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Cíl semináře Na praktických příkladech nastínit možný přístup k přípravě a realizaci auditu. Obsah semináře Rizikovost ...

Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné správy – případová studie

Září 2020   Pro začátečníky - mírně pokročilé Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů, kteří plánují realizovat audit systému řízení rizik v orgánu veřejné správy. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s postupem realizace systémového auditu ...

3E v číslech – Plánování investic ÚSC

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další ekonomické, majetkové a dotační experty v územních samosprávných celcích a jejich zřizovaných a zakládaných organizacích. Může být vhodný také pro dotační experty, kontrolory a auditory organizací státní správy, kteří při své práci nastavují nebo vyhodnocují i ...

AUDIT RIADENIA SPOLOČNOSTI – Trúfalosť alebo zrkadlo pre spoločnosť?

Září 2020   Pro začátečníky - pro pokročilé - Pro všechny úrovně Určeno pro Auditory, manažery na všech pozicích a všechny ostatní pracovníky, kteří se v podnicích zabývají zvládáním podnikových rizik. Zejména vhodné v situacích při změně vlastníkov společnosti, změně manažerov v podnikových útvaroch, při společnostech v ...

Vzdálené připojení a minimalizace kybernetických hrozeb při práci z domova

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají zabezpečením práce z domova. Cíl semináře Seznámit interní auditory s možnostmi, jak auditovat vzdálené přístupy a IT bezpečnost při práci z domova. Obsah semináře ...

Manažerská kontrola a podpora, zpětná vazba, proč kontrolovat a co podporovat

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl ...

Zákon o praní špinavých peněz a jeho očekávané změny v roce 2021

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z ...

Vedení výběrového rozhovoru

Září 2020   Pro všechny úrovně Určeno pro Pro všechny profese, které jsou v kontaktu s lidmi, pro extrémně vytížené manažery a podnikatele. Cíl semináře Zlepšit přípravu na výběrový pohovor. Zlepšit vedení výběrového pohovoru. Naučit se indikovat faktory osobnosti. Obsah ...

Základy procesního řízení

Srpen 2020   Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Počet posluchačů v kurzu je dán kapacitou učebny. Každý posluchač má k dispozici veškeré výukové materiály, a v případě potřeby počítač.Tento kurz procesního řízení se svou praktičností ...

Základy marketingu

Září 2020   Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Kurz je určen pro ty, kteří se potřebují naučit ...

TME: tělo, mysl, emoce (jejich funkční procesy a nový přístup k osobnosti člověka)

Prosinec 2020   Skutečně praktické poznání systému mysltělo: sáhnete si na své tělo, své emoce a poznáte postupy, jak ovlivnit sami sebe. Poznáte cestu, jak se stát v práci přístavem i kotvou. * • jak se tvoří v těle emoce (nejnovější neurovědecké výzkumy), • našich 6 částí – fyzické a emocionální tělo, rozum, myšlenky, intuice a ego, • ...

Cesta jak trvale zvýšit sebedůvěru, sebevědomí a psychickou odolnost

Prosinec 2020   Naučíte se, jak postupně vytvořit stabilní a trvalou sebedůvěru, která vyústí v sebevědomé chování. Osvojíte si praktické techniky práce s emocemi a zvládání tlaku. Více si uvědomíte, jaké to je, pokud budete přijímat sami sebe takové, jací jste – zjistíte, jak toho lze postupně dosáhnout. * • složky sebedůvěry a praktická cvičení, jak je rozvíjet, ...

Outplacement program: končím v zaměstnání. Jak se připravit na změnu?

Prosinec 2020   Zjistíte, co můžete, co nesmíte a co musíte chtít při pohovoru a od života. Najdete svoje dary, naučíte se vytvořit kladnou emoci v 15 vteřinách, vymyslíme spolu dobré odpovědi na záludné otázky při pohovoru. Ukážeme si například, jak vstoupit do místnosti tak, abyste dostali, co chcete. Naučíte se, jak přežít vyhazov a z celé situace vyjít jako ...

Jak vycházet s lidmi – typologie osobnosti pro každodenní situace

Listopad 2020   Posílíte svoji schopnost vnímat a porozumět odlišným přístupům, způsobům myšlení, chování a rozhodování lidí. Naučíte se jednat s lidmi, kteří nejsou vaší krevní skupinou, ale i přesto s nimi chcete nebo dokonce musíte spolupracovat. Mnoho manažerů i specialistů v různých oborech, kteří se v praxi naučili využívat poznatky a doporučení typologie, ...

Time management – řízením času řídíte svůj pracovní i osobní život

Listopad 2020   Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a ...

Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky

Listopad 2020   Dnešnímu světu už nestačí jen vůdce. Moderní firmě už nestačí ani manažer. Ten, koho firmy hledají nyní, potřebuje vidět souvislosti, umí je pochopit a využít pro růst svůj i své firmy. Moderní firma potřebuje lídra. * • rozbor manažerských mýtů a jak škodí efektivnímu vedení, • rozdíly a shody mezi prací a soukromím, • sebekontrola – nutnost dnešní doby, ...

CO JE A CO NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM V ROCE 2021

Prosinec 2020   Lektor kurzu: Ing. Ilona SOUČKOVÁ Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob – Generální finanční ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů.  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...

Základy metrologie

Září 2020   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy. ...

Doškolení interních auditorů dle ČSN EN ISO 19011:2019

Říjen 2020   Od února 2019 je platný český překlad revize normy ISO 19011 pro provádění interních auditů. Všichni pracovníci, kteří za ně odpovídají ve svých firmách se musí doškolit dle nové revize tak, aby měli platná osvědčení pro tuto funkci.  Pro zkušené interní autory jsme připravili právě toto školení, na kterém vám předáme informace a užitečné rady, ...

Požadavky legislativy na životní prostředí

Listopad 2020   Obsah kurzu: Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. *Co se na kurzu naučíte? Jak naplnit základní požadavky legislativy na ...

Požadavky normy ISO 9001

Srpen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Pro každého přihlášeného na online školení máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 1 200 Kč ...

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

Srpen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a nastíníme vám, jak se připravit na interní audit. Pro každého přihlášeného na online školení máme balíček vzorových ISO ...

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Červenec 2020   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, distribuce, ...

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Srpen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi během třech dní teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Pro každého přihlášeného na online školení máme ...

8D, metody zlepšování a řešení neshod

Listopad 2020   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod – 8D report, Ishikawa, 5Why, 5W2H. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W (What, ...

Komunikační dovednosti

Říjen 2020   Praktický workshop, který vás posune ne o jeden, ale o dva kroky dál ve vaší komunikaci. Naše metody jsou jednoduché a okamžitě je v praxi použijete. Jsme mistři na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí. Prostředí, ve kterém se inspirujete nejen lektorkou, ale i ostatními účastníky. Obsah kurzu: Druhy motivace a jak s nimi správně ...

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus

Říjen 2020   Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele. * Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok. Kurzy ...

Interní auditor ISO 9001

Srpen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 a jak je auditovat. Doškolíme vás z nových požadavku ČSN EN ISO 19011:2019. Školíme již i online. Pro každého přihlášeného na online kurz máme ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Srpen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného na online školení ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Srpen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného na online školení máme balíček ...

Interní auditor ISO 50001

Září 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Zároveň vás doškolíme z nových požadavků ČSN EN ISO 19011:2019. Obsah kurzu: Dáme vám rady ...

Požadavky normy ČSN ISO 45001:2018

Září 2020   aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007 Všechny firmy jsou zodpovědné za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště. Proto je třeba, aby uměly zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018 je mezinárodně ...

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Září 2020   Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Pro každého přihlášeného na ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde